نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/08/02
کل خالص ارزش دارائی ها 17,273,967,947,864 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,008,727 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 990,058 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,085 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 17,124,511

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/08

مدیر صندوق:

سبدگردان تدبير

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان